Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Informace k povinnému testování na Covid-19

Kategorie: 

Povinnost testování
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZ) ze dne 6. dubna 2021 č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN (zaměstnanci škol a školských zařízení), Mimořádným opatřením MZ ze dne 6. dubna 2021 č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (děti a žáci), bylo nařízeno testování dětí, žáků a všech zaměstnanců škol a školských zařízení (včetně těch, které neposkytují výuku v plné prezenční formě). Osobní účast na prezenční formě vzdělávání a skupinových konzultací ve škole či školském zařízení je podmíněna negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Frekvence a termíny testování zaměstnanců
a) v případě pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání dětem, žákům nebo studentům, kteří se preventivně testují podle jiného mimořádného opatření, a v případě nepedagogických pracovníků, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi, žáky, studenty nebo pedagogickými pracovníky, s frekvencí dvakrát v každém pracovním týdnu s odstupem 2 až 3 pracovních dnů mezi jednotlivými testy,
b) v ostatních případech s frekvencí jedenkrát v každém pracovním týdnu,
c) jako pravidelné testovací dny jsou stanoveny pondělí a čtvrtek.

Frekvence a termíny testování žáků
dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Žáci, kteří vykonávají při prezenční výuce praktické vyučování u smluvních zaměstnavatelů se budou testovat ve škole.

Kdo se testuje
a) Všichni zaměstnanci při osobní účasti ve škole.
b) Všichni žáci, kteří se osobně účastní prezenční výuky nebo skupinové konzultace nebo závěrečných zkoušek nebo maturitních zkoušek ve škole. Testování se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku.

Kdo se netestuje
a) Zaměstnanci a žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
b) Zaměstnanci a žáci, kteří doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.
c) Zaměstnanci a žáci, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
d) Zaměstnanci, kteří jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o negativním výsledku testu, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci vystavila jiná škola nebo školské zařízení.
Zaměstnanci a žáci, kteří splňují některý z výše uvedených bodů, se prokážou příslušným potvrzením u Ing. Jiřího Hlisnikovského. Potvrzení se nekopírují ani neskenují, pouze zaznamenávají.

Vstup do školy
Zaměstnanci či žákovi, který se nepodrobí povinnému testování, je zakázán vstup do školy.

Postup v případě pozitivního AG testu
a) Pozitivní test zaměstnance – zaměstnanec je izolován, škola vystaví zaměstnanci potvrzení o pozitivním AG testu a zaměstnanec opouští školu. Dále je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu svého poskytovatele zdravotních služeb. Ten rozhodne o konfirmačním vyšetření metodou RT-PCR testu. V případě pozitivního testu pedagogického pracovníka, vztahují se pravidla izolace skupin na všechny žáky, které pedagog vyučoval v předchozích dvou dnech.
b) Pozitivní test žáka – žák je izolován, škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním AG testu. Zletilý žák je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu. Dále je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu svého poskytovatele zdravotních služeb. Ten rozhodne o konfirmačním vyšetření metodou RT-PCR testu. Nezletilý žák – škola informuje zákonného zástupce a s jeho souhlasem (který může být dán i předem) a po nezbytných poučeních o nutných opatřeních při návratu domů může opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Dále je žák/zákonný zástupce povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu svého poskytovatele zdravotních služeb. Ten rozhodne o konfirmačním vyšetření metodou RT-PCR testu. V případě pozitivního testu žáka, vztahují se pravidla izolace skupin na všechny žáky, se kterými byl pozitivně testovaný žák ve styku v předchozích dvou dnech.

Postup v případě pozitivního konfirmačního RT-PCR testu
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka, žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Testovací místnosti
Pro hromadnější testovací skupinu určuji kinosál s přístupem z vnějšku areálu školy. Přístup bude vyznačen ukazateli a bude zveřejněn na webových stránkách školy. Pro menší skupinky určuji klubovnu školy. Konkrétní časový rozpis je uveden v následném příspěvku v Blogu Aktualitách.

Ochrana osobních údajů (GDPR)
K údajům o výsledcích testů žáků a zaměstnanců mají přístup pouze pracovníci pověření testováním aje u vedoucí zaměstnanci na svých úsecích.

Testovací schema
Ke snadnějšímu pochopení průběhu následných postupů po testování MŠMT ČR připravilo grafické znázornění jednotlivých kroků.

Informační zdroje
Výše uvedený text vychází z vladních dokumentů jejichž plné znění najdete na odkazu níže.

Instruktážní video
MŠMT ČR připravilo pro testování osob na Covid-19 samoodběrem nebo s asistencí instruktážní video postupu testování. Do naší školy byl distribuován test Singclean. Jeho konkrétní použití viz video.

Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem