Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Strojní mechanik

Více
Kód a název oboru:
23-51-H/01 Strojní mechanik
Název ŠVP:
Zámečník - svářeč

Profil absolventa

Absolvent dokáže ručně nebo strojně vyrábět i dohotovovat strojní součásti, spojovat a demontovat strojní součásti a části konstrukcí. Umí používat moderní nástroje, ruční nářadí, mechanizační prostředky apod., číst technické výkresy, normy a jinou technickou dokumentaci. Dokáže provádět běžnou údržbu strojů a zařízení, jejich montáž a demontáž, zjišťovat provozní závady strojů a zařízení, realizovat jejich opravu. Je připraven vykonat státní zkoušku k získání svářečského průkazu pro obloukové svařování. Vede předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, jejich technickém stavu, prohlídkách apod. Získává a využívá informace z odborné literatury a internetu.
Délka studia:
1
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem: K jednoletému studiu se mohou přihlásit pouze absolventi středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Výuka probíhá pouze v odborných předmětech.
Forma vzdělávání:
denní studium
Uplatnění absolventa
  • Strojní zámečník,
  • montér zámečník,
  • provozní zámečník,
  • svářečské práce,
  • samostatné podnikání jako OSVČ.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

  • Vykonání svářecích základních kurzů - svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou, svařování tavící se elektrodou v aktívních plynech, plamenové svařování kyslíko-acetylenovým plamenem a řezání kyslíkem, plazmové řezání oceli.
  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem