Povinné informace o subjektu

Co by vás mohlo zajímat

Informace

Povinné informace o subjektu

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č.106/1999 Sb. a vyhlášky č.515/2020 Sb.

 1. Název

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Škola vznikla jako hornické učiliště v roce 1950, které realizovalo koncepci přípravy hornických učňů. Zřizovatelem byly Ostravsko karvinské doly.
Dne 1.7.2001 se stal zřizovatelem Moravskoslezský kraj.
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů,
Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je:

 • poskytování středního vzdělání s výučním listem,
 • poskytování vzdělání s maturitní zkouškou,
 • poskytování ubytování žákům středních školy a studentům vyšších odborných škol, výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol zajišťování těmto žákům a studentům školní stravování, vedení žáků k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností,
 • zabezpečování stravování žáků,
 • zabezpečování stravování vlastním zaměstnancům organizace,

Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj.

 1. Organizační struktura

Střední škola, IZO 130001597, umístěna na adrese tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná – Nové Město.
Školní jídelna, IZO 110027256, umístěna na adrese tř. Osvobození 11118/60, 735 06 Karviná – Nové Město.
Školní jídelna – výdejna, IZO 181079 755, umístěna na adrese Žižkova 1818/1a, 733 01 Karviná – Hranice.
Domov mládeže IZO 110024851, umístěn na adrese Na Vyhlídce č.1079/1, 735 06 Karviná-Nové Město.

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Tř. Osvobození 1111/60 Karviná – Nov Město 735 06
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Tř. Osvobození 1111/60 Karviná – Nov Město 735 06
4.3 Úřední hodiny: Pondělí, středa, čtvrtek: 8 – 11,30 hodin, 13,30 – 14,30 hodin.
4.4 Telefonní čísla: Spojovatelka – 596 343 551 Sekretariát – 596 343 551, klapka 220
4.5 Adresa internetových stránek: https://sstas-karvina.cz
4.6 Adresa podatelny: Tř. Osvobození 1111/60 Karviná – Nov Město 735 06
4.7 Elektronická adresa podatelny: sstas@po-msk.cz
4.8 Datová schránka: uw9fd6a

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 22331791/0100, KB .a.s, Karviná

 1. Identifikační číslo organizace

13 644 254

 1. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

 1. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:
a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,
b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrika),
c) doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
d) vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),
e) výroční zprávy o činnosti školy,
f) třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
g) školní řády škol a vnitřní řády školských zařízení, rozvrhy vyučovacích hodin,
h) záznamy z pedagogických rad,
i) kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,
j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
k) personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,
l) zřizovací listina,
m) plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
n) spisový a skartační řád,
o) Kolektivní smlouva, rozpočet a pravidla čerpání FKSP
p) směrnice k poskytování informací (veřejný přístup k informacím),
q) dokumentace v oblasti BOZP,
r) dokumentace v oblasti požární ochrany,
s) směrnice v oblasti účetnictví:

 • vnitřní kontrolní systém
 • inventarizace,
 • oběh účetních dokladů,
 • evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • pořízení a úbytek zásob,
 • odpisový plán,
 • účetní knihy a sestavy.

t) organizační řád,
u) plán(y) výchovně vzdělávací činnosti ve škole a organizace školního roku,
v) strategie prevence rizikových projevů chování,
w) koncepce dlouhodobého rozvoje zařízení,
x) úplata za školské služby,
y) pracovní řád.

8.2 Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb. Následující dokumenty jsou přístupné na webové stránce školy a jsou k dispozici v úředních hodinách na sekretariátu školy (viz. bod 4).:

 • výroční zpráva o činnosti školy,
 • zpráva o činnosti a plnění úkolů za kalendářní rok,
 • organizace školního roku,
 • školní řád,
 • školní vzdělávací programy,
 • stipendijní řád,
 • ostatní dokumenty školy.
 1. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací. Při podání e-mailem na adresu sekretariat@sstas-karvina.cz nebo elektronickou podatelnou sstas@po-msk.cz, žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 1. Příjem podání podnětů

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu školy na adrese tř. Osvobození 60/1111, Karviná – Nové Město, PSČ 735 06, a to buď písemně, telefonicky, poštou, datovou schránkou, elektronicky nebo v úředních hodinách ústně do protokolu po předchozí domluvě. 11. Předpisy

 1. Právní předpisy používané naší školou ke své činnosti
  najdete na adrese: https://www.msmt.cz/dokumenty-3?lang=1
                         
 2. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
a) Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.
b) Sazebník výše úhrad:

 • cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku
  • černobílá
  • formát A4
   • jednostranná kopie 2,50 Kč
   • oboustranná kopie 5,00 Kč
  • formát A3
   • jednostranná kopie 5,00 Kč
   • oboustranná kopie 10,00 Kč
 • barevná
  • formát A4
   • jednostranná kopie 5,00 Kč
   • oboustranná kopie 10,00 Kč
  • formát A3
   • jednostranná kopie 10,00 Kč
   • oboustranná kopie 20,00 Kč
 • cena 1 listu formátu A3 i A4, je-li informace poskytována formou skenování
  • automatickým skenováním z podavače 1,00 Kč
  • ručním skenováním 3,00 Kč
 • cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči
  • CD disk 5 Kč
  • DVD disk 7 Kč
  • obal na CD/DVD disk 6 Kč
 • poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje
 • osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 242,00 Kč za každou ukončenou hodinu.

c) V případě, že celkové náklady spojené s poskytnutím informací budou obsahovat padesátníkovou hodnotu, částka se zaokrouhlí směrem dolů.
d) Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,00 Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,00 Kč. 12.1 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací https://www.msk.cz/cs/urad/povinne_informace/sazebnik-uhrad-za-zpristupnovani-informaci-podle-zakona-c--123-1998-sb----4427/

 1. Licenční smlouvy

Škola nedisponuje licenčními smlouvami.

 1. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Veškeré výroční zprávy naleznete na:
- Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace: https://drive.google.com/drive/folders/1FE-QIoIJSh2rfO1R7IZ45j2byYODrsTu
- Výroční zpráva za školní rok: https://drive.google.com/drive/folders/1ahbroPN97b1I10MXiLcdpIjLNCio6tV5