Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Testování žáků a zaměstnanců od 17. ledna 2022

Kategorie: 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění režim testování takto:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

 Nově se musí testovat všichni zaměstnanci škol a školských zařízení (školních družin, školních klubů), ve kterých je osobní přítomnost dětí a žáků podmíněna testováním, a dále také zaměstnanci školních jídelen a školních jídelen – výdejen navázaných na tyto školy, a to ve stejné frekvenci jako se testují děti a žáci,

 • povinnost se testovat tedy platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů,
 • povinnost podstoupit test se (stejně jako u dětí a žáků) nevztahuje na zaměstnance, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

Testovací leták

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument předkládá Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace svým jménem jako „správce osobních údajů“ a je určena Vám zákonným zástupcům dětí/žáků jako subjektů údajů (společně “vy” nebo „subjekt osobních údajů“).

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat.

(A) Jak získáváme osobní údaje

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. S ohledem na samotestování shromažďujeme osobní údaje:

 • přímo od dítěte/žáka (subjekt údajů), popř. zákonného zástupce dítěte/žáka;
 • ze školní matriky.

(B) Osobní údaje (kategorie), které můžeme zpracovávat

Správce osobních údajů může zpracovávat následující Osobní údaje:

 • Základní údaje: jméno a příjmení; třída; datum provedení testu (citlivý osobní údaj*); výsledek testu (citlivý osobní údaj*); informace o výjimce z povinného testování (datum testování na jiném místě).
 • Údaje pro vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu: jméno a příjmení; rodné číslo; den provedení testu; informace o pozitivním výsledku testu (citlivý osobní údaj*).
 • Údaje pro hlášení KHS prostřednictvím aplikace Covid Forms Application: jméno a příjmení; rodné číslo; telefonní číslo; datum narození; kód zdravotní pojišťovny; kontaktní e-mailová adresa; obec bydliště a PSČ; státní občanství; datum provedení testu; identifikační údaje školy; informace o pozitivním výsledku testu (citlivý osobní údaj*).

* citlivý osobní údaj - osobní údaj zvláštní kategorie. K těmto údajů přistupujeme se zvláštní opatrností a požadavkem na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.

(C) Účely a právní základ zpracování dotčených osobních údajů

(C.1.) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

 • Zdraví a bezpečnost: ochrana zdraví a bezpečnost při vzdělávání; ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zajištění bezpečného prostředí při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících);
 • Dodržování pracovního práva a zákonných povinností: splnění právní povinnosti (§ 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. prosince 2021 pod č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit:
 1. preventivní testování dětí a žáků;

a v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu pak i:

 1. vystavení potvrzení o pozitivním výsledku testu;
 2. hlášení KHS prostřednictvím aplikace Covid Forms Application.

 (C.2.) Právní základ pro Zpracování

 • Soulad s právními předpisy: osobní údaje můžeme zpracovávat podle čl. 6. odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je-li zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které musíme jako škola/školské zařízení zpracovávat. V případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také podle čl. 9 odst. 2 písm. i) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tedy je-li zpracování nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

(D) Doba uchování daných osobních údajů

(1) Osobní údaje budeme uchovávat ve formě, která umožní vaši identifikaci, pouze do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.
a
(2) Kromě toho, pokud budou vzneseny jakékoli příslušné právní nároky nebo bude zahájeno jakékoli jiné právní řízení, můžeme pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů po taková další období, která jsou nezbytná v souvislosti s tímto nárokem nebo takovým řízením.

(E) Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 (F) Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Osobní údaje mohou být také zpřístupněny oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

(G) Práva, která máte ve vztahu k osobním údajům

Další informace os zpracování osobních údajů a veškerá Vaše práva naleznete na https://sstas-karvina.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

 (L) Kontaktní údaje

Jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení nebo ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, mohou být adresovány Pověřenci ochrany osobních údajů na e-mailové adrese: dpo@dpohotline.cz.

Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem