Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Elektrikář

Více
Kód a název oboru:
26-51-H/01 Elektrikář
Název ŠVP:
Elektrikář

Profil absolventa

Absolvent umí řešit elektrické obvody i zařízení, rozumí technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie. Zvládne připevňovat, instalovat a propojovat jednotlivé části elektrické sítě. Také dokáže zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat elektrotechnické obvody pomocí technické dokumentace. Na pracovišti využívá poznatky platných ČSN místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, návody k obsluze elektrických zařízení. Rozumí principům činnosti běžných elektrických strojů a přístrojů, ovládá základy elektroniky, světelných a tepelných zdrojů. Získává a využívá informace z odborné literatury nebo na internetu.
Délka studia:
1
roky
Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem. K jednoletému studiu se mohou přihlásit pouze absolventi středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou z jiných oborů. Výuka probíhá pouze v odborných předmětech.
Forma vzdělávání:
denní studium
Uplatnění absolventa
  • Kvalifikovaný dělník v povoláních elektrotechnického charakteru v návaznosti na specifické technické znalosti zaměřené na konkrétní aplikační činnost.
  • Zabezpečování technického provozu a oprav elektrických zařízení.
  • Zajišťování specifických odborných služeb.
  • Výroba, montáž a instalace elektrických zařízení.
Přihláška ke studiu

Benefity oboru

  • Europass (evropský certifikát o získaných kompetencích) pro každého studenta, který úspěšně složil závěrečnou zkoušku.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
Střední škola techniky a služeb Karviná je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem