Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele

Vnitřní oznamovací systém

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná – Nové Město, IČO: 13644254 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen "směrnice o ochraně oznamovatele"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:
  1. zadávání veřejných zakázek;
  2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  4. bezpečnost dopravy;
  5. ochrana životního prostředí;
  6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  8. veřejné zdraví;
  9. ochrana spotřebitele;
  10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
  11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže
   upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
  12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU,
   včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož
   i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla
   týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je
   získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti
   daně z příjmů právnických osob.
 2. Oznamovatelem může být pouze zaměstnanec Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace. (Zaměstnanec na plný úvazek, zaměstnanec na zkrácený úvazek, zaměstnanec na mateřské/rodičovské dovolené, zaměstnanec vykonávající vojenské cvičení, zaměstnanec ve výkonu veřejné funkce, dlohodobě nemocný zaměstnanec.)
 3. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán,
  dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti
  směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav
  z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch
  subjektů, které jsou s Moravskoslezským krajem ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu,
  avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování
  povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu
  pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
 4. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní
  oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím
  orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až
  po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle
  předchozí věty. Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti.
 5. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního
  oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím
  orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je
  zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění
  důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 6. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným
  subjektem.
 7. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud
  toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá
  právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 8. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení,
  navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců
  od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na
  situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Obsah oznámení

 1. Obsahem oznámení je zejména:
  1. datum podání oznámení;
  2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
  3. oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);
  4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým
   je oznámení směřováno, jeli jejich totožnost známa;
  5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.
 2. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně) v budově Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvkové organizaci
  na adrese tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná – Nové Město, a to po dohodě s příslušnou
  osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně
  bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného
  oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 2. písemně na sekretariátě Střední školy techniky a služeb, Karviná, Příspěvkové organizaci, tř.
  Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná – Nové Město. Takto podané oznámení musí být
  v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING –
  NEOTVÍRAT";
  1. Vzor podání oznámení (formát PDF, velikost 69 kB)
  2. Vzor podání oznámení (formát ODT, velikost 33 kB)
  3. Vzor podání oznámení (formát DOCX, velikost 74 kB)
 3. telefonicky na telefonní lince: 596 311 319
  provozní doba telefonní linky:
         pondělí - pátek: 9:00 – 14:00 hod.
         Veškeré telefonní hovory jsou nahrávány a oznamovatel si je této skutečnosti vědom
         a s tímto souhlasí.
 4. elektronicky na emailové adrese vos@sstas-karvina.cz nebo vyplněním elektronického
  formuláře na adrese: https://forms.office.com/Pages

 Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna
pouze příslušná osoba. V podmínkách Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvkové
organizace je stanoveno více příslušných osob, které přijímají oznámení v následujícím
pořadí:

 1. Markéta Matuszyńská
 2. Taťána Gatnarová
 3. Klára Kosydarová